1 bu.kur ki 1 n bongkah atau gumpal kecil spt tanah atau garam; buku

2 bu.kur ki 1