1 ci.li ki 1 n cabai (lombok) besar ; ki 2 n cabai rawit; lada cili