1 da.ta ki 1 n keterangan yg benar dan nyata: pengumpulan ~ untuk memperoleh keterangan tt kehidupan petani; ki 2 n keterangan atau bahan nyata yg dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan) ; -- kualitatif ki 1 data tidak berbentuk angka yg diperoleh dr rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis ; -- kuantitatif ki 1 data berbentuk angka yg diperoleh dr perhitungan data kualitatif ; -- pribadi ki 1 data yg berkenaan dng ciri seseorang, msl nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dl keluarga ; -- primer ki 1 data yg diperoleh seorang peneliti langsung dr objeknya ; -- relevan ki 1 data yg ada hubungan langsung dng persoalan yg sedang diteliti ; -- sekunder ki 1 data yg diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dr objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan ; -- tertulis ki 1 data yg diperoleh dr sumber tertulis
men.da.ta.kan v ki 1 mengambil sbg data ; ki 2 v memasukkan data
pen.da.ta.an n ki 1 pengumpulan data; pencarian data