1 em.bung Sd 1 adv tidak mau: kalau kau ~, saya tidak memaksa

2 em.bung kl 1 n anak laki-laki yg sulung