1 halilintar :: ha.li.lin.tar
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Arkais
Definisi:kilat; mata petir