1 jempol :: jem.pol
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:ibu jari (tangan dan kaki)
jempolan :: jem.pol.an
1Kelas Kata:kata sifat
Ragam:ki
Definisi:sangat hebat; bagus sekali
kejempolan :: ke.jem.pol.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:kehebatan; keunggulan