1 kakek :: ka.kek
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:bapak dr ayah atau bapak dr ibu; aki; datuk
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:sebutan bagi orang laki-laki yg sudah tua sekali (sebaya kakek)
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:sebutan bagi orang laki-laki yg sudah tua sekali (sebaya kakek)
4Ragam:Cakapan
Definisi:sudah tua sekali (bagi orang laki-laki)
kakek moyang ::
1Ragam:Cakapan
Definisi:nenek moyang; leluhur
kakek-kakek :: ka.kek-ka.kek
1Kelas Kata:kata sifat
Ragam:Cakapan
Definisi:sudah tua sekali (bagi orang laki-laki)
2Kelas Kata:kata sifat
Ragam:Cakapan
Definisi:spt kakek
3Kelas Kata:kata sifat
Ragam:Cakapan
Definisi:spt kakek