1 ke.tar ki 1 a gentar; sangat takut
ber.ke.tar-ke.tar v ki 1 menggeletar; gemetar (krn takut dsb); menggigil: dia kelihatan takut dan berketar-ketar

2 ke.tar ki 1 a berasa hampir spt getir (pahit, agak panas)