1 ketik :: ke.tik
1Ragam:ki
Definisi:


2 ketik :: ke.tik
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:kaki cengkerik