1 ki.ra.na ark 1 v sinar ; ki 2 n molek, cantik; elok