1 me.gar ki Jw 1 v mekar; berkembang: payungnya tidak mau ~