1 ok.si.da Kim 1 v senyawa oksigen biner, umumnya dng logam (spt na \sub 2 o) atau bukan logam (spt no \sub 2 )