1 opas :: o.pas
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:penjaga kantor
2Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:agen polisi