1 por.se.len ki 1 n tembikar ; ki 2 n barang-barang tembikar (spt piring, cangkir)