1 ring.kas ki 1 a tidak banyak memerlukan tempat: kursi-kursi itu dilipat sehingga menjadi ~ ; ki 2 a singkat (tt perkataan, cerita dsb): laporannya ~, tetapi padat; ~nya , pendeknya
me.ring.kas.kan v ki 1 menjadikan ringkas (tidak banyak memerlu-kan tempat): ia ~ barang-barang itu supaya dapat masuk ke dl peti; ki 2 v memendekkan (cerita, pembicaraan, dsb); mengikhtisarkan; mengambil inti sarinya saja: ~ pembicaraan
ring.kas.an n ki 1 hasil meringkaskan; ikhtisar; singkatan cerita dl: demikianlah ~ hikayat nabi musa