1 sa ::
1Kelas Kata:kata sifat
Definisi:nama huruf keempat dl abjad arab