1 sambur :: sam.bur
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:
sambur limbur ::
1Ragam:ki
Definisi:sabur limbur