1 ki 1 adv tak; tidak

2 ki 1 n kp sutan: ~ melaka